Τετάρτη , 24 Ιούλιος 2024

Άδεια Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Άδεια Τέλεσης Αγώνων.

Καλούνται τα Σωματεία, τα οποία ανήκουν στη δύναμη της Ομοσπονδίας και κατέχουν «Άδεια Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Άδεια Τέλεσης Αγώνων», όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 22 του Ν. 4049/2012 ( με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 56Ατου Ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 3057/2002 και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 8 του Ν. 3207/2003), όπως:

μέχρι την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013,

κοινοποιήσουν στην ΕΦΟΑ ακριβές αντίγραφο αυτής (με fax ή ηλεκτρονικά) προκειμένου να  συμπληρωθεί με τις έδρες το αγωνιστικό πρόγραμμα του 2014.

Η μη έγκαιρη κοινοποίηση θα θεωρηθεί ότι το Σωματείο στερείται αυτής.

Όσα Σωματεία στερούνται αδείας καλούνται όπως προβούν άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες για την απόκτησή της από τις Περιφέρειες σύμφωνα με το νόμο.

Διαβάστε Επίσης

Ε.Φ.Ο.Α.: Πίνακας Εκπροσωπήσεων των Σωματείων για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Ανακοινώθηκε από την Ε.Φ.Ο.Α. ο πίνακας εκπροσωπήσεων των Σωματείων για την Έκτακτή Γενική Συνέλευση. Για …